วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ
บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด เป็นองกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการนำเข้าและจัดจำหน่ายกล้องอุตสาหกรรม HIKVISION มีทั้งกล้องอุตสาหกรรม GigE camera, กล้องอุตสาหกรรม USB 3.0 camera และ KAWASAKI robotics ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก

ต่อประเทศ
บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด เป็นองกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และนำเข้าเทคโนโลยี, ทัั้งในส่วนที่ใช้ในการอุตสาหกรรม และด้านการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้เติบโตทางเศรษฐกิจ ให้เพียงพอและมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก

ต่อสังคมชุมชน
บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม

ต่อลูกค้า
บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจที่สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม

​​ต่อคู่ค้า
บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว